Gå videre til innhold
Ny bok om pandemi og krisepsykologi

Pressemelding -

Ny bok om pandemi og krisepsykologi

Koronapandemien har vist oss at inngripende smittetiltak og nedstenginger av samfunn har store psykososiale konsekvenser. Denne boken gir en praksisnær beskrivelse av aktuelle psykososiale utfordringer og tilhørende støttetiltak under en pandemi.


Hvordan mennesker reagerer på kriser og katastrofer, varierer. Vi har mye erfaring og kompetanse fra andre store kriser som store ulykker, naturkatastrofer eller terror både nasjonalt og internasjonalt. Slike kriser og katastrofer rammer likevel oftest avgrensede geografiske områder og et begrenset antall mennesker. Det er imidlertid mange faktorer som vil være annerledes ved en pandemi enn ved andre kriser og katastrofer, spesielt knyttet til omfang av smitte, sykdom og død, belastning på helsevesenet og konsekvenser av sosial isolasjon og smitteforebygging. 

De psykososiale konsekvensene i kjølvannet av en pandemi kan være stor grad av usikkerhet, engstelse, bekymring og uforutsigbarhet for hele befolkningen. Dette betyr at vi må ha mer forskning, kunnskap og beredskapsplaner også knyttet til de psykososiale utfordringene, inkludert hensiktsmessige tiltak for å sikre befolkningens mentale helse og for å forebygge mulige senskader.

Bokens faglige og pedagogiske hensikt er å gi inngående bakgrunnskunnskap om ulike psykososiale reaksjoner på pandemier og aktuelle og hensiktsmessige støttetiltak for befolkningen generelt og for spesielt utsatte grupper både i samfunnet og arbeidslivet.

Professor May Aasebø Hauken og spesialist i klinisk psykologi / seniorrådgiver Unni Marie Heltne er bokens redaktører. Begge er ansatt på Senter for krisepsykologi ved Universitetet i Bergen. De har lang klinisk erfaring og forsker på psykososiale konsekvenser og støtte i ulike krisesituasjoner.

Ønsker du et presseeksemplar eller å komme i kontakt med forfatterne?
Karine Lindholm Liland (Fagbokforlaget): karine.liland@fagbokforlaget.no

Related links

Emner

Kategorier


Fagbokforlaget er et av de største fagbok- og læremiddelforlagene i Norge med utgivelser for profesjonsmarkedet og hele utdanningsløpet fra barnehage til høyere utdanning, samt norsk for minoritetsspråklige. Fagbokforlaget er en del av Forlagshuset Vigmostad & Bjørke AS.

www.fagbokforlaget.no

Kontakter

Ingrid Krøvel-Velle

Ingrid Krøvel-Velle

Pressekontakt Markedskonsulent og pressekontakt Juss. Pressekontakt for alle akademiske utgivelser 97554811
Mona Bruvik

Mona Bruvik

Pressekontakt Markedskonsulent Humaniora og samfunnsfag 99589615
Jens Helleland Ådnanes

Jens Helleland Ådnanes

Pressekontakt Markedskonsulent Sykepleie og psykologi 90745151

Fagbokforlaget

Vi bryr oss om fag og utdanning, og ønsker å gi ut fagbøker og læremidler som dagens elever, studenter, forskere og ulike yrkesgrupper har behov for. Våre forfattere skriver bøker som dekker hele utdanningsløpet fra barnehage til høyere utdanning, samt norsk for minoritetsspråklige og praktikermarked. Fagbokforlaget er en del av Forlagshuset Vigmostad & Bjørke AS.

Fagbokforlaget

Kanalveien 51
5068 Bergen
Norge