Gå videre til innhold
«Rettskildelærens grunnlag» av Svein Eng
«Rettskildelærens grunnlag» av Svein Eng

Pressemelding -

Grunnloven eller rettspraksis — hva skal danne grunnlaget for rettskildelæren?

Er det rettspraksis eller grunnloven som skal legge grunnlaget for rettskildelæren? I Norge har det i flere tiår vært vanlig å legge rettspraksis til grunn, men er det riktig? Svein Eng viser i sin nye bok, Rettskildelærens grunnlag, at denne oppfatning leder til alvorlige inkonsistenser i rettstenkningen og at den har uakseptable allmennpolitiske og rettspolitiske konsekvenser.

Eng diskuterer problemstillingen gjennom to hovedteser. For det første og negativt: Domstolene tilkommer ingen originær kompetanse til å fastlegge rettskildenormer. For det andre og positivt: Rettskildelærens grunnstruktur settes som en side av, og speiler i dette henseende, grunnlovens normeringer. Alle rettskildelærens elementer er – mer eller mindre direkte eller formidlet – ledd i speilingen av grunnloven.

Begge tesene står i kontrast til den hevdvunne oppfatning – at rettskildelærens grunnlag ligger i rettspraksis. Forfatteren viser at denne oppfatning leder til alvorlige inkonsistenser i rettstenkningen og at den har uakseptable allmennpolitiske og rettspolitiske konsekvenser.

Boken retter seg til alle jurister og jusstudenter med interesse for refleksjon over den juridiske tenkemåte.


Svein Eng (f. 1955) er professor i jus og rettsfilosofi ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo. Han har publisert arbeider i filosofi, rettsfilosofi, avtalerett, forvaltningsrett og norsk og komparativ rettskildelære.

Kontakt undertegnede for presseeksemplar eller kontakt med forfatteren.

Related links

Emner

Kategorier


Fagbokforlaget er et av de største fagbok- og læremiddelforlagene i Norge med utgivelser for profesjonsmarkedet og hele utdanningsløpet fra barnehage til høyere utdanning, samt norsk for minoritetsspråklige. Fagbokforlaget er en del av Forlagshuset Vigmostad & Bjørke AS.

www.fagbokforlaget.no

Pressekontakt

Ingrid Krøvel-Velle

Ingrid Krøvel-Velle

Markedskonsulent og pressekontakt Juss. Pressekontakt for alle akademiske utgivelser 97554811

Fagbokforlaget

Vi bryr oss om fag og utdanning, og ønsker å gi ut fagbøker og læremidler som dagens elever, studenter, forskere og ulike yrkesgrupper har behov for. Våre forfattere skriver bøker som dekker hele utdanningsløpet fra barnehage til høyere utdanning, samt norsk for minoritetsspråklige og praktikermarked. Fagbokforlaget er en del av Forlagshuset Vigmostad & Bjørke AS.

Fagbokforlaget
Kanalveien 51
5068 Bergen
Norge