Gå videre til innhold
Har myndighetene alltid tilstrekkelig grunnlag i lov til å gripe inn overfor enkeltpersoner?

Pressemelding -

Har myndighetene alltid tilstrekkelig grunnlag i lov til å gripe inn overfor enkeltpersoner?

Den nye boken Når myndighetene griper inn handler om det forvaltningsrettslige legalitetsprinsippet. Her har forfatter Tomas Midttun Tobiassen analysert 118 avgjørelser fra Høyesterett for å se hvordan domstolene arbeider når de avgjør om myndighetene hadde hjemmel i lov da de grep inn overfor enkeltpersoner. Bildet som tegner seg, er av en Høyesterett som i flere saker har akseptert inngrep som står i et problematisk forhold til verdiene bak legalitetsprinsippet.

Legalitetsprinsippet har en selvsagt plass i juristens bevissthet. Prinsippet skal være skjoldet som verner borgerne mot statens maktutøvelse, garantisten for at myndighetenes inngrep overfor den enkelte har demokratisk forankring, og en av bærebjelkene i rettsstaten. Legalitetsprinsippets hjemmelskrav har likevel ikke et presist rettslig innhold, og litteraturen om prinsippet baserer seg stort sett på en analyse av et knippe utvalgte rettsavgjørelser.

I denne boken går Tomas Midttun Tobiassen utenom teorien og ser på hvilken betydning prinsippet er gitt i praksis. Boken bygger på en analyse av 118 avgjørelser fra Høyesterett der spørsmålet var om myndighetene hadde tilstrekkelig grunnlag i lov til å foreta inngrep overfor enkeltpersoner. Analysen gir innblikk i hvordan Høyesterett i praksis har anvendt legalitetsprinsippet – en praksis som til dels skiller seg fra det som tidligere har vært beskrevet i juridisk litteratur.

Kontaktinformasjon:
Tomas Midttun Tobiassen, tomastobiassen@gmail.com

Bokinformasjon:
Når myndighetene griper inn - en studie av legalitetsprinsippet i Høyesteretts praksis
av Tomas Midttun Tobiassen
ISBN 9788245025552
Kr 449,–
I salg

Emner


Fagbokforlaget er et av de største fagbok- og læremiddelforlagene i Norge med utgivelser for profesjonsmarkedet og hele utdanningsløpet fra barnehage til høyere utdanning, samt norsk for minoritetsspråklige. Fagbokforlaget er en del av Forlagshuset Vigmostad & Bjørke AS.

www.fagbokforlaget.no

Pressekontakt

Ingrid Krøvel-Velle

Ingrid Krøvel-Velle

Markedskonsulent og pressekontakt Juss. Pressekontakt for alle akademiske utgivelser 97554811

Relatert materiale