Gå videre til innhold
«EØS-rett» av Haukeland Fredriksen og Mathisen
«EØS-rett» av Haukeland Fredriksen og Mathisen

Pressemelding -

Ny utgave av «EØS-rett» drøfter blant annet koronapandemien, Nav-saken og Brexit


EØS-avtalen gjør Norge til en del av EUs indre marked. Denne boken tilbyr en innføring i den materielle EØS-retten med fokus på de grunnleggende reglene om fri bevegelighet for varer, tjenester, personer og kapital. Videre gir boken en gjennomgang av det institusjonelle rammeverket. Sentralt i fremstillingen står forholdet til EU-retten, herunder mekanismene for løpende endring av EØS-avtalen og de særegne metodiske utfordringene som følger av målsettingen om ensartet EU/EØS-rettslig fortolkning. Særlig oppmerksomhet er viet reglene om EØS-rettens gjennomføring og gjennomslag, både i EFTA-statene og i EU og EUs medlemsstater.

Om fjerde utgave:
Fjerde utgave er oppdatert med nye EU-rettsakter som er tatt inn i avtalen, og med ny rettspraksis fra EU-domstolen, EFTA-domstolen, EMD og norske domstoler. Boken tar også opp Nav-saken og utvalgte EØS-rettslige spørsmål knyttet til Storbritannias uttreden fra EU og EØS (Brexit), rettsstatskrisen i Polen og Ungarn og koronapandemien.

Boken er skrevet for å gi juridiske studenter en oppdatert og oversiktlig fremstilling av EØS-retten. Den har et oppdatert og omfattende noteapparat, og vil også være nyttig for advokater, forvaltningen og domstolene i møte med EØS-retten.

Halvard Haukeland Fredriksen er professor i rettsvitenskap ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen, hvor han primært arbeider med EU/EØS-rettslige spørsmål.

Gjermund Mathisen har i åtte år ledet avdelingen for konkurranserett og statsstøtte i EFTAs overvåkningsorgan (ESA), og har bakgrunn fra ESAs rettsavdeling, EFTA-domstolen, Europakommisjonen og Lovavdelingen i Justisdepartementet. Fra høsten 2022 er han partner i Kvale Advokatfirma.

Bokinformasjon:

EØS-rett | av Halvard Haukeland Fredriksen og Gjermund Mathisen
ISBN 9788245036039 | Utgitt 2022 | Utgave 4 | 514 sider

Kontakt undertegnede for presseeksemplar eller kontakt med forfatterne.

Related links

Emner

Kategorier


Fagbokforlaget er et av de største fagbok- og læremiddelforlagene i Norge med utgivelser for profesjonsmarkedet og hele utdanningsløpet fra barnehage til høyere utdanning, samt norsk for minoritetsspråklige. Fagbokforlaget er en del av Forlagshuset Vigmostad & Bjørke AS.

www.fagbokforlaget.no

Pressekontakt

Ingrid Krøvel-Velle

Ingrid Krøvel-Velle

Markedskonsulent og pressekontakt Juss. Pressekontakt for alle akademiske utgivelser 97554811

Fagbokforlaget

Vi bryr oss om fag og utdanning, og ønsker å gi ut fagbøker og læremidler som dagens elever, studenter, forskere og ulike yrkesgrupper har behov for. Våre forfattere skriver bøker som dekker hele utdanningsløpet fra barnehage til høyere utdanning, samt norsk for minoritetsspråklige og praktikermarked. Fagbokforlaget er en del av Forlagshuset Vigmostad & Bjørke AS.

Fagbokforlaget
Kanalveien 51
5068 Bergen
Norge